KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277) oraz Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155).
Tożsamość administratora

Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Paweł Borgulat, mający siedzibę przy ul. Brynowskiej 62/7 w Katowicach – jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277).

Dane kontaktowe administratora:

z administratorem – Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Pawłem Borgulatem – można skontaktować się poprzez adres e-mail: katowice.borgulat@komornik.pl oraz tel. 32 708 30 66 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277) oraz Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane stronom oraz uczestnikom postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz w ramach wykonywanych czynności nieegzekucyjnych oraz urzędom lub instytucjom, uczestniczą w postępowaniach prowadzonych w ramach czynności z mocy w/w ustawy.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również podmiotom przetwarzającym, realizującym na rzecz administratora danych zadania w zakresie: obsługi księgowej oraz obsługi informatycznej.

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. poz. 1366), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. poz. 472).
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować ustawowe uprawnienia Komornika Sądowego. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.
Informacja o automatycznym przetwarzaniu i profilowaniu
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.